تاسیسات اجتماعی
  • -سالن بدن سازی
  • -پارک بازی کودک